ویزای کار

یکی از شیوه های اخذ اقامت موقت ویزای کار میباشد. متقاضیان میبایستی از کارفرما یک پیشنهاد شغلی داشته و از دولت کانادا نیز مجوز رسمی و قانونی کار داشته باشند که کارفرما موظف میباشند                                                نسبت به اخذ آن بر اساس شرایط و قوانین پیش رو اقدام لازم به عمل آورند.                                                                                                                                                                                                                اجازه یا ویزای کار به مدت 6 ماه و یا بر اساس مدت زمان قرارداد فیمابین کارفرما و کارگر و تحت شرایطی برای مشاغل خاص صادر میشود و در بعضی موارد تا حداکثر 3 سال قابل تمدید است.

متقاضیانی که دارای ویزای کار در این برنامه بوده و سابقه کار حداقل 2 ساله در کانادا داشته باشند تحت شرایطی امکان این را دارند که جهت اقامت دائم خود اقدام نمایند.


ویزای توریستی

سالانه 35 میلیون نفر از کانادا بازدید میکنند. وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا بازدیدکنندگان را کسانی تعریف میکند که قصد دارند برای زمان موقتی وارد کانادا شوند.                                                                                    تمامی این بازدیدکنندگان می بایست تقاضای ویزای توریستی کنند بعلاوه بازدیدکنندگان نباید دارای سوء پیشینه بوده و یا در معرض خطرات امنیتی قرار داشته باشند.                                                                                             آنها باید از سلامت کامل جسمانی و از منابع مالی کافی برای اداره نمودن خود در طول اقامتشان در کانادا برخوردار باشند.                                                                                                               

رواديدهاي گردشگري مي توانند با مجوز يك بار ورود، چند بار ورود و يا اهداف ترانزيتي باشند. در صورت نياز، رواديدهاي گردشگري بايد از اداره مهاجرت كانادا در خارج از اين كشور تقاضا شوند.                                                   تقاضاي تمديد مدت اين نوع رواديدها فقط در داخل خاك كانادا امكان پذير هستند. بصورت يك قاعده كلي گردشگران (توريستها) به مدت ۶ ماه مجوز ورود مي گيرند.                                                                                       رواديدي كه چند باره هستند اجازه ورود به كانادا را به دفعات مكرر ميدهند. چنين ورودهايي فقط قبل از اتمام مدت اعتبار رواديد قابل انجام هستند.                                                                                                                 داشتن دعوت نامه ، ارائه مدارکی دال بر توانائی متقاضی جهت پوشش دادن به هزینه های خود در طول اقامت در کانادا ، داشتن حداقل 2 ویزای شنگن در 5 سال گذشته ، مدارکی دال بر اینکه متقاضی                                                قبل از پایان مهلت اعتبار ویزا خود به کشورش باز خواهد گشت و مدارک حمایت کننده دیگر ، از جمله موارد مورد نیاز در هنگام اقدام می باشد.

                                        دارا بودن روادید گردشگری معتبر به این معنا نخواهد بود که در محل ورود ماموران اداره مهاجرت حتما باید به فرد اجازه ورود بدهند                                تمامی این افراد باید ماموران را قانع کنند که ورود آنها به کانادا ماهیتی موقت دارد.


سوپرویزای والدین

پس از بسته شدن وعدم پذیرش پروندههای اسپانسرشیپی والدین یک نوع ویزای خاص جهت والدین بنام گردید که این ویزا 10 ساله بوده که هر 2 سال می بایستی آن را بدون نیاز ارسال پرونده و مدارک مجدد تمدید نمود.              متقاضیانی که قصد اقدام جهت این نوع ویزا را دارند می بایستی دارای شرایط خاص باشند، بدین معنی که اسپانسر کننده می بایستی یک حداقل درآمدی را بر اساس آنچه در قانون تعریف گردیده نشان دهد وهمچنین موظف میباشد                تا نسبت به انجام بیمه پزشکی والدین برای یک سال اول اقامتشان اقدام نماید.