بلیط هواپیما و هتل

بلیط هواپیما و هتل

ویزا چین

حضور مسافر در ایران الزامی است. اصل پاسپورت )داشتن 3صفحه خالی الزامی است( 2 عدد عکس 6×4 تمام رخ با زمینه سفید بدون عینک )عکس ارسالی باید کامل با عکس پاسپورت منطبق باشد.

تمکن مالی به انگلیسی حداقل 40 میلیون تومان با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک

اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشدمسافر  BLACK LISTخواهد شد .

بیمه نامه مسافرتی به مدت 1 ماه برای اخد ویزا الزامی میباشد .

موارد مرتبط